Säteilyturva-logo
Valikko

Suojeleeko STUK kansalaisia vai teleyhtiöitä?

13.06.2022

Teksti: professori Rainer Nyberg, Marita Niemelä

Säteily vahingoittaa vakavasti ihmisiä ja eläimiä

Suomen ja EU:n lainsäädännössä sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa edellytetään, että ihmisiä ja eläimiä suojellaan ympäristömyrkkyjen ja säteilyn aiheuttamilta vahingoilta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan säteilystä aiheutuu todistettavasti vahinkoa vain, mikäli se aiheuttaa kudoksen lämpenemistä. Siten STUK valitettavasti ohittaa kaikki muista kuin lämmittämismenetelmistä saadut näytöt ja tutkimustulokset.

Tuhannet tutkimusraportit ja yli 150 tutkimuskatsausta kuitenkin osoittavat säteilyn ilman lämpökäsittelyä vahingoittavan vakavasti hyönteisiä, eläimiä ja ihmisiä lämmittämättä niitä.

Tutkimusten mukaan säteily

a) avaa kanavia soluseinämissä ja

b) aiheuttaa elimistössä hapetusstressiä,

c) vaikuttaa hormoneihin,

d) häiritsee hermosignaaleja,

e) muuttaa sydämen rytmiä,

f) vaurioittaa tai tappaa soluja ja jopa siittiöitä

g) ja aiheuttaa ”mikroaalto-oireyhtymää” tai väsymysoireyhtymää (”sähköyliherkkyys”).

Pitkällä aikavälillä (10-15 vuotta) voi myös esiintyä

h) syöpää, esimerkiksi matkapuhelinta lähinnä olevissa kehon osissa, kuten kuulohermossa tai matkapuhelinta lähinnä olevissa aivojen osissa.

Lähetimme kesäkuussa 2021 STUK:lle 36-sivuisen kirjeen, jossa osoitimme langattoman teknologian tuottaman säteilyn aiheuttavan vakavaa haittaa. Kaikkien ihmisten, erityisesti lasten, terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on tarpeen alentaa kokonaissäteilyn maksimiarvoja merkittävästi. Koska nykyisissä raja-arvoissa otetaan huomioon vai lämmön aiheuttama säteily, pitäisi ne päivittää kattamaan kaikki uusien tutkimusten todentamat biologiset ja lääketieteelliset vaikutukset. Tämän vuoksi asianajaja Antero Kassinen on vienyt asian ensin eduskunnan oikeusasiamiehelle ja sitten oikeuskanslerille tutkittavaksi.

EU:lle osoitetussa vetoomuksessa yli 400 tiedemiestä ja lääkäriä ja kansainvälisessä vetoomuksessa yli 10 000 lääkäriä ja tutkijaa vaativat raja-arvojen merkittävää alentamista. Siksi kehotimme STUK:a arvioimaan raja-arvoja uudelleen ja tekemään tarvittavat muutokset pikaisesti. STUK noudattaa WHO:n suosituksia, joiden raja-arvot on saatu teollisuuden ja tietoliikenneyhtiöiden tutkimuksista, jotka on laadittu haluttua lopputulosta silmällä pitäen. Säteilyn vaikutuksia arvioiva WHO:n pieni sisäpiirijärjestö ICNIRP kiistää useimpien tutkimusten osoittamat haitat ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle.

Nykyiset säteilyä koskevat raja-arvot ovat liian korkeita

Jo tuhannet tutkimukset osoittavat nykyisin hyväksyttävien säteilyarvojen aiheuttavan vahinkoa ihmisille ja luonnolle. Maaliskuussa 2022 lähetimme Säteilyturvakeskukselle (STUK) ja oikeuskanslerille yhteenvedon 10 tutkimuskatsauksesta. Yhdessä ne selvästi osoittavat, että nykyiset raja-arvot ylittävät 100 000 -kertaisesti terveydelle vaarattomat arvot.

Nykyiset raja-arvot suojaavat vain säteilyltä, joka lämmön vaikutuksesta saa kudokset lämpiämään. STUK:n virallisen kannan mukaan ionisoimattoman säteilyn aiheuttamista haitoista ei ole olemassa tutkimustodisteita. Asiaa on kuitenkin tutkittu jo varsin paljon ja noin 70 prosenttia yli 2000 tieteellisestä raportista osoittaa nykyisten raja-arvojen olevan liian korkeita aiheuttaen vakavia terveyshaittoja. STUK lupaa verkkosivuillaan päivittää raja-arvoja tarvittaessa, mutta toistaiseksi ei ole nähnyt siihen tarvetta. Raja-arvojen määrittelyssä STUK vaikuttaa tällä hetkellä luottavan eniten tietoliikenneyhtiöiden ja teollisuuden toteuttamiin tai rahoittamiin tutkimuksiin, jotka tuottavat elinkeinoelämän haluamia lopputuloksia.

Pyysimme STUK:a ottamaan kantaa säteilyn haittoja osoittaviin uusiin tutkimustuloksiin, mutta saimme vastauksena vain viittauksen WHO:n noin vuoden päästä valmistuvaan uuteen arvioon säteilyn mahdollisista terveysriskeistä. On huolestuttavaa, ettei STUK täytä tällä hetkellä lakisääteistä velvollisuuttaan suojella väestöä säteilyn aiheuttamilta haitoilta. Koska säteilyturvaa valvova viranomainen ei ota riittävästi kantaa säteilyn kiistattomasti osoitettuihin terveysriskeihin, on asiasta tehty kantelu Oikeuskanslerille huhtikuussa 2022. Saimme vastauksena kanteluun, että toimenpiteet (raja-arvot) ovat laillisia.

Mitä mieltä mahtavat valveutuneet kansalaiset olla asiasta? Kuinka voivat huolestuneet vanhemmat ja säteilystä vahinkoja saaneet odottaa apua ja vastauksia, kun asiaa hoitavat viranomaiset eivät halua tutkia asiaa kunnolla?