Säteilyturva-logo
Meny

Vindkraft

Vindkraftverk i Korsholm, Österbotten.

Text: professor emeritus Rainer Nyberg. Artikeln publicerades i Hufvudstadsbladet 11.05.2023.

Kräv att vindkraften är säker för hälsa och miljö!

Vinden som driver vindkraftverk är gratis och utsläppsfri. Det är stora fördelar. Men vindkraftverkens elektricitet kan vara skadlig om myndigheter inte ställer krav på dem som bygger vindkraftverken. Detta framgår av den första kortare debattartikeln som följer. Där ingår med blå text länkar till flera vetenskapliga källor.

I den andra artikeln ingår en figur och mer viktig information om vad som orsakar problem och hur man kan förebygga dem. Om inte myndigheter ställer krav och övervakar att de följes så kommer både människor och miljö att skadas av vindkraftverken, ledningarna och de jordströmmar som vindkraft kan förorsaka.

Vindkraftverkens förnybara energi är bra. Men vindkraft är inte alls så ”grön” som många påstår. Vindkraftverk och deras högspänningsledningar har bevisats ge många skador på djur, miljö och mänskor. Ett enda kraftverks rotorblad kan döda 40 miljoner insekter per år och därtill fåglar och fladdermöss. I Frankrike dog 400 kor för en bonde inom sex år efter att en vindkraftpark byggts i närheten. Renar håller sig flera kilometer från vindkraftverk. Vindkraftverk kan också fatta eld varom många exempel finns på Internet.* En brand på 120 m höjd kan inte släckas.

Vissa personer som bor nära vindkraftverk eller deras ledningar måste flytta bort från sina hem på grund av ”vindkrafts-syndromet”, med några av följande symtom: depression, huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, irritabilitet, aggressivitet, kognitiva problem, bröstsmärtor, ledvärk, hudirritationer, illamående, yrsel, tinnitus och stress. Orsaken är att vindkraftverk skapar både elenergi och ”smutsig el” dvs. övertoner som sprids via elledningar och jordströmmar t.ex. till skolor, hem, ladugårdar och betesmarker. Övertonerna hörs inte. Därför skylls symtomen oftast bara på vindkraftverkens ljud.

I Kanada, där vindkraft länge utnyttjats, visar en vetenskaplig artikel att högfrekventa ”övertoner” uppstår när vindenergi omformas till elenergi. De högfrekventa övertonerna avbildas i oscilloskop som tusentals pikar i varje våglängd av en ”strömkurva”.

De uppstår när den växelspänning som alstras av generatorer i vindkraftverk omvandlas

1) först med likriktare till likspänning,

2) sedan med växelriktare till växelspänning med 50 Hz.

3) Växelspänningen höjs därefter stegvis till 110-400 kV (kilovolt) högspänning och

4) sedan sänks spänningen stegvis med transformatorer till lågspänning 400/230 Volt, 50 Hertz växelström.

Övertonerna är särskilt skadliga. Man kan filtrera bort det mesta av dem om beslutfattare kräver.

Följ lagar!

Finlands Grundlag 20 § kräver: en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön. Miljöskyddslagen 1 § kräver: effektivisera bedömningen av konsekvenserna av miljöförorenande verksamhet. Människor, djur och miljö måste alltså skyddas, genom att man vid beslut om vindkraft kräver: (1) följ ovan nämnda och EUs lagar, bl.a. att skydd av hälsa är viktigare än ekonomiska faktorer [pt 58]; (2) vindkraften bör fylla kraven på elkvalitet enl. IEEE 519 och vara så ”grön” som förespråkarna hävdar; (3) vindkraftens ALLA risker bör beaktas – inte enbart buller och infraljud men också elkvalitet; (4) miljontals ton material bör återvinnas från vindkraftverk, när de tjänat ut. Tyskland har nu problem med 30.000 kasserade vindkraftverk.

Ställ krav!

  1. Vindkraftverk ska placeras så långt bort som möjligt från bostadsområden.
  2. Kräv att: (a) spänningen ”filtreras” efter varje likriktare, växelriktare och transformator; (b) ström från transformatorer som försörjs av vindkraftverk bör filtreras före den når kunderna; (c) vindkraftens transformatorer som tar ström från extern källa bör ordnas så, att ständiga källans elkvalitet inte försämras. (d) Om nivåerna av smutsig el ändå förblir höga kan boende behöva installera strömfilter i sina hem.
  3. Minska jordströmmar genom att: (a) femtrådigt neutralsystem installeras för att hantera luftledningars högfrekventa returström; (b) samlingsledningarna från vindkraftverket till transformatorstationen grävs ner, om andra tekniker för att minimera jordströmmar är ineffektiva.

Ifall beslutfattare kräver renare el, så kan sådana människor som påverkats negativt och blivit tvungna att flytta bort kanske flytta tillbaka till sina hem.

Rainer Nyberg, professor emeritus

Finlands Strålskydd rf

*Mer info om hur ofta det uppstår bränder i vindkraftverk.

En längre version av artikeln med figur finns här nedan.