Säteilyturva-logo
Meny

Nordiska organisationer begär bättre skydd mot risker med strålning från trådlös teknik

12.12.2021 Mikroaaltokuormitus ja antennit

Representanter från elva nordiska organisationer verksamma inom området hälsorisker med strålning från trådlös teknik begär i en gemensam skrivelse att människor och miljön skyddas bättre. Människor är idag helt oskyddade för en mängd skadliga effekter, exempelvis cancer och neurologiska skador, som forskningen upprepat visat uppstår vid nivåer långt under gällande referensvärden.

De elva organisationerna konstaterar att människors exponering för pulsad mikrovågsstrålning från trådlös teknik ökat explosionsartat under de senaste åren, främst till följd av utbyggnaden av 4G+ och 5G samt en ökad mängd konsumentprodukter som bygger på teknik som sänder ut mikrovågsstrålning.

Föråldrade regler

I de nordiska länderna tillämpas fortfarande föråldrade regler för tillåten strålning som endast skyddar människor mot skadliga effekter som uppstår till följd av akut uppvärmning och som är baserade på ett föråldrat synsätt etablerat på 1950-talet. Det innebär att människor är helt oskyddade mot den mängd skadliga effekter, exempelvis cancer, DNA-skador, oxidativ stress och neurologiska effekter, som forskningen upprepat visat uppstår vid nivåer som ligger långt under dessa tillåtna nivåer, så kallade referensvärden. Gällande regelverk saknar dessutom helt skydd mot skadliga effekter på den biologiska mångfalden.

Forskare, läkare och förtroendevalda har upprepat under det senaste decenniet begärt att människor informeras brett om riskerna och att skyddet förbättras. Men trots upprepade vädjanden fortsätter ansvariga myndigheter att ignorera den allt tydligare riskbilden.

Många skadas – skyddet måste stärkas

Organisationerna skriver att de ständigt nås av nya vittnesmål från människor som drabbats av ohälsa efter att basstationer för 4G, 5G eller smarta elmätare installerats i deras närmiljö och att utvecklingen är mycket oroande.

De begär att följande åtgärder vidtas:

  • Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är långt under nuvarande referensvärden. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från bindningar till berörd industri, och med representanter från den sida av forskarvärlden som anser att riskerna är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
  • Innan vidare utbyggnad måste riskbedömning av 5G även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med representanter från den sida av forskarvärlden som anser att riskerna är avsevärda.
  • För att förebygga skador måste utbildning om risker göras på alla nivåer i samhället. Det gäller exempelvis inom sjukvård, skola och till allmänhet.
  • Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som minimerar skadlig strålning måste prioriteras.

Läs hela skrivelsen

De elva organisationerna bakom skrivelsen:

Strålskyddsstiftelsen, Sverige

Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige

Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige

Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige

Finlands Strålskydd rf, Finland

Elöverkänsliga i Finland rf, Finland

Stiftelsen för elöverkänsliga, Finland

Folkets Strålevern, Norge

FELO, Norge

EHS-Foreningen i Danmark

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark

– – – – – – – –

Appell & brev / Vetoomus & kirje: suomeksi / på finska: