Säteilyturva-logo
Meny

WiFi hotar hälsa och lärande

05.12.2021

Faktablad                                             

Enligt Utbildningsstyrelsen skall skolorna digitaliseras. Barn ska ha WiFi-försedda läsplattor eller trådlösa datorer för att nå Internet. Utbildningsstyrelsen har inte beaktat varningarna att WiFi och all trådlös teknik skadar barnen på lång sikt. Mikrovågsstrålning som kommer från datorer, läsplattor och WiFi-router kan orsaka psykisk ohälsa, sämre lärande och kroniska sjukdomar inklusive cancer. Forskning visar att strålningen orsakar oxidativ stress och DNA-skador på cellnivå, den påverkar minne, koncentrations- och inlärningsförmåga, stör hormonproduktionen och försämrar sömnen och påverkar hjärtrytmen. Har myndigheter, daghem och skolor laglig rätt att dagligen tvångsexponera barn med sådan strålning som forskare bevisat skadlig?

Inledning

Trådlösa datanätverk, WiFi från läsplatta, dator och router sänder mikrovågsstrålning, liksom mobiltelefoner och mobilmaster. Wifi-strålningen, vanligen vid frekvenser på 2,4 GHz eller 5 GHz, som är starkt pulserad, orsakar även lägre frekvenser (ca 10 Hz) och är erfarenhetsmässigt särskilt bekymmersam ur hälsosynpunkt. Om skolor och daghem ska följa Grundlagen 20 § och Strålskyddslagen 1-2 §, så bör WiFi undvikas, ty sedan 2011 är mikrovågsstrålning klassad som ”möjligen cancerframkallande” av Internationella Cancer-forskningsinstitutet IARC, ett WHO-organ. Numera anser allt fler experter och forskare att strålningen bör omklassificeras till ”cancerframkallande för människor” Grupp 1 enligt IARC:s bedömningssystem. Det är samma kategori som asbest, tobak och dioxin mm. I detta faktablad anges 40+ studier som alla visar att Wi-Fi skadar hälsan på många olika sätt. Skolor och dagis med WiFi riskerar barns och lärares hälsa! Ska Utbildningsstyrelsen följa lagarna så borde WiFi ersättas med Ethernet för att skydda barnens hälsa.

Tidiga rapporter om symtom

Redan tidigt då WiFi introducerades kom rapporter från människor som fick svåra symtom. Salzburg Health Department i Österrike valde 2005 att gå ut med en rekommendation om att inte använda WiFi i skolor och på daghem, som du kan ta del av här. År 2011 rekommenderade Europarådet medlemsländerna att prioritera kabeluppkoppling framför WiFi i skolorna på grund av riskerna för barnen. Läs här.  Den franska nationalförsamlingen antog våren 2013 en ändring i skollagen som rekommenderar skolor att prioritera Internetuppkoppling med kabel hellre än trådlöst på grund av hälsoriskerna. Cypern har vidtagit liknande åtgärder och har även gått ut med informationsvideos och broschyrer om risker för barn med WiFi och strålning från trådlös teknik. Österrikes och Cyperns läkarsällskap har utarbetat 16 praktiska råd hur man ska skydda barnen.

Om 20-30 elever i en skolsal använder varsin trådlöst/WiFi-uppkopplad dator eller läsplatta samtidigt och även har varsin påslagen sk ”smartmobil” blir strålningsexponeringen sammanlagt mycket hög och överstiger kraftigt de strålningsnivåer som rekommenderas av internationella Bioinitiative-rapporten 2012-2020, Europarådet 2011, Europeiska Akademin för Miljömedicin och Byggbiologer.

Eftersom det finns rätt litet forskning om hälsoeffekter bland människor som exponeras under längre tid för WiFi, exempelvis i de typiska situationer som kan uppstå i en skolsal med många elever som samtidigt använder trådlösa datorer eller läsplattor och mobiltelefoner, så bör särskild vikt läggas vid tidiga vittnesmål om problem. Många människor, inklusive barn i skolåldern, vittnar dessvärre om så svåra symtom att de inte kan vistas i miljöer där WiFi används, exempelvis den egna skolan.

De mest rapporterade besvären från WiFi är:

  • Koncentrations- och inlärningsproblem,
  • Minnesproblem,
  • Sömnproblem
  • Huvudvärk, migrän
  • Yrsel, illamående
  • Hudrodnad/hudutslag
  • Hjärtarytmi, hjärtproblem
  • Tinnitus

Forskning om hälsorisker vid WiFi-frekvenser

Tusentals vetenskapliga rapporter visar att mikrovågsstrålning kan orsaka oxidativ stress och skada cellers DNA. Oxidativ stress och DNA-skador kan i sin tur ligga bakom en lång rad sjukdomar, däribland cancer, neuodegenerativa sjukdomar eller grå starr. Mikrovågsstrålning stör hjärnans normala funktion och försämrar koncentrations-, inlärnings- och minnesförmågan. Mikrovågsstrålningen har en dokumenterad stressande effekt på hjärnan, kan försämra sömn, psykisk hälsa samt orsaka huvudvärk och tinnitus. Strålningen kan även orsaka hjärtbesvär. Flera undersökningar visar påverkad hjärtrytm och blodtryck.

Forskning visar också att mikrovågsstrålning från WiFi, på samma sätt som mobiltelefoner, kan skada spermiers DNA och därmed försämra möjligheten att få barn eller leda till att barn föds med nedärvda sjukdomar. Exponering under fostertiden kan ge bestående skador på olika organ bland annat hjärnan. Förutom hjärnan är även ögat särskilt känsligt för mikrovågsstrålning. Forskning visar att strålningen kan skada ögats lins. Forskning som jämfört olika frekvenser visar att WiFi tillhör de som ger värst effekter.

Internationella rekommendationer

Skadliga effekter är visade av mikrovågsstrålning från trådlösa datanätverk och trådlös teknik (mobiltelefoni) vid en miljondel av Finlands gränsvärden. Salzburg Health Department, Europeiska Akademin för Miljömedicin och Byggbiologer rekommenderar därför att mikrovågsstrålningen inte bör överstiga 1 mikroW/m2 i sovrum och inte 10 mikroW/m2  i miljöer där människor vistas längre tid. Det gäller särskilt barn och andra särskilt känsliga grupper. BioInitiative-rapporten, som analyserar över 5000 vetenskapliga studier, ger liknande rekommendationer. I Resolution 1815 rekommenderar Europarådet alla medlemsländer (2011) att gränsvärdet ska sänkas till 100 mikroW/m2 i stället för dagens 10 000 000 mikroW/m2. Europarådet föreslår kabelanslutning så att barn inte tvångsbestrålas dygnet runt med WiFi.En hälsosäkrare teknik, VLC, kan förmedla data med supersnabba ljussignaler via LED lampor utvecklas i Tyskland och kan helt ersätta WiFi.

Gränsvärdet skyddar endast mot uppvärmning vid kort tids exponering

Ofta förekommer påståenden om att: ”Då strålningen från WiFi är långt under gällande gränsvärden så finns inga hälsorisker.” Så påstår Strålsäkerhetscentralen STUK. Det som inte sägs är att gränsvärdet gäller bara uppvärmning vid en enda kort max. 30 minuter exponering från en apparat, inte alls för upprepad eller lång tids exponering. Det skyddar bara mot omedelbara skadliga effekter (brännskador) då strålningen är så intensiv att den värmer upp ett plasthuvud fyllt med vätska maximalt 1 grad inom 6 eller 30 minuter. Det skyddar inte mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter exempelvis cancer. Gränsvärdet bygger på lögner att ”ingen forskning visat skador under gränsvärdena”. Därför skyddar det inte mot effekter som kan uppstå efter flera veckors, månaders eller flera års exponering för WiFi. Det tar inte heller hänsyn till barns särskilda känslighet. Gränsvärdet (10 000 000 mikroW/m2) är hårt kritiserat för att vara föråldrat och otillräckligt. 255 vetenskapsmän verksamma inom området har per september 2019 i EMF Scientist Appeal begärt att allmänheten skyddas bättre och gränsvärdet sänks. Därtill kräver över 400 forskare och läkare i 5Gappellen till EU att helt industri-oberoende forskare utarbetar nya gränsvärden som skyddar mot långvarig (t.ex. livslång) strålnings alla biologiska & medicinska effekter, inte enbart kortvarigt mot brännskador.

Exempel ur forskning

Följande 40+ studier ger tillräcklig grund för att stoppa WiFi i synnerhet där barn och ungdomar vistas. Nu borde myndigheter, skolor, dagis, restauranger och föräldrar se till att barn inte tvångsbestrålas dygnet runt med många olika frekvenser som alla tillsammans skadar deras kroppsliga och psykiska hälsa och fruktsamhet. Professor Manfred Spitzer visar:  Datorer bidrar till sämre lärande!

Studier på människor

WiFi är ett allvarligt hot mot människors hälsa.  Skadliga effekter är upprepat redovisade enligt  denna  väl gjorda forskningsöversikt om hälsoskador av WiFi med frekvenserna 2.4 GHz och 5 GHz.  Pall, M. 2018

Lärare och elever har blivit sjuka: Fallrapporter om flera barn och lärare som insjuknat i skolor med WiFi och annan trådlös teknik i skolan i Sverige. Hedendahl et al. 2015

Människor, i synnerhet barn skadas av den långvariga, totala effekten av elektromagnetisk strålning, som kommer från många olika källor, inklusive WiFi från datorer, läsplattor och routers tillsammans med Bluetooth, mobiltelefoner, basstationer. Alla dessa bidrar till förgiftning av människors och särskilt barns miljö i skolor, restauranger, hotell, på gator och torg och även i många hem. (Bandara & Carpenter, 2018)

WiFi försämrar pojkars/mäns fruktsamhet. Forskningsöversikt visar att WiFi är farligt för manlig fruktsamhet. Jaffar et al. 2019  och skadar spermier som exponeras för 3G+WiFi-strålning. Kamali et al. 2017


Djur- och cellforskning

Forskningsöversikt 100+ studier: Mycket forskning visar skador på det reproduktiva systemet, påverkan på hjärnans funktion liksom på lever, hjärta, sköldkörtel, genuttryck, cellmembran, bakterier och växter. En återkommande mekanism är oxidativ stress. WiFi försämrar inlärning, minne och beteende. Wilke 2018.


Wi-Fi ÖKAR ÅNGEST, SKADAR HJÄRNA, KOGNITIV FÖRMÅGA, MINNE OCH INLÄRNING *)

Celldöd i hjärnan, ångest, försämrat minne. Råttor exponerade för WiFi strålning 2,45 GHz i 4 timmar om dagen under 45 dagar, fick beteendeförändringar och ökad förekomst av markör för celldöd i hjärnan (caspase 3). Forskarnas slutsats: Studien visar klart att strålningen leder till skadliga effekter på hjärnan vilka leder till försämrad inlärning och minne och förändrat ångestliknande beteende. Varghese et al. 2018

Dödar hjärnceller och orsakar oxidativ stress i hjärnan. Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz orsakar ökad celldöd och oxidativ stress i hjärnceller i djurförsök. Naziroglu et al. 2013

Farligt för hjärnan. Exponering för mobilstrålning och strålning liknande WiFi (2,45 GHz) orsakar försämrad kognitiv förmåga, förhöjda nivåer av stressproteiner HSP 70 samt DNA-skador i hjärnan i djurförsök. Allra störst effekt på DNA-skador och kognitiv förmåga hade WiFi-liknande frekvensen 2,45 GHz. Slutsats: ”Resultaten av denna studie visar att exponering för låga nivåer av mikrovågsstrålning vid frekvenserna  900, 1800, and 2450 MHz kan leda till farliga effekter för hjärnan.” Deshmuk et al. 2016

Signifikant försämrad kognitiv förmåga. Råttor exponerades för GSM 900, GSM 1800 eller WiFi 2,45 GHz under 1 timme varje dag i 28 dagar. Exponeringen för 2,45 GHz WiFi ledde till signifikant försämrad kognitiv förmåga. Gupta et al. 2018. Försämrad kognitiv förmåga. WiFi-strålning försämrar den kognitiva förmågan i djurförsök. Exponerade djur kunde inte skilja mellan nya och bekanta föremål. Hassanshahi et al. 2017

Sämre minne och inlärning. Råttor som exponerades för 2,45 GHz mikrovågsstrålning vid nivåer som var långt under gällande tillåten strålning, 160 000 mikroW/m2 2 timmar om dagen under 40 dagar fick signifikant sämre minne och inlärningsförmåga. Karimi et al. 2019.   Sämre minne och inlärning. Djur som exponerades för 2,45 GHz mikrovågsstrålning fick försämrat minne och inlärning. Shahin et al. 2018

Sämre minne. Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan, vilket är kopplat till sämre minne och inlärningsförmåga. Lu et al. 2012

Sämre minne Mikrovågsexponering leder till försämrat minne hos möss. Wang, Lai 2000

Stresseffekter på hjärnan. Mikrovågsstrålning 2,45 GHz orsakar stresseffekter i den del av hjärnan, hippocampus, som har betydelse för minnet. Yang et al. 2012

Skadlig påverkan hjärnan. Långtidsexponering för wifi vid låga nivåer förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till Alzheimers, cancer och diabetes mm. Dasdaq et al. 2015

Degenerativa skador i hjärnan. Möss som exponeras för mobilstrålning och wifistrålning får “svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013

Skador på hjärnan. WiFi 2,5 GHz orsakar DNA-skador och andra skadliga förändringar i hjärnan (blodstockning i blodkärl) hos möss som exponerats. Ibitayo et al. 2017. Djurförsök visar att exponering för WiFi under fostertiden negativt påverkade hjärnans utveckling samt orsakade oxidativ stress. Othman et al. 2017.

Skadar hjärncellers DNA. Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz under gällande gränsvärde orsakar brott på hjärncellers DNA-strängar. Lai och Singh 1996

DNA-skador i hjärnan och blodet. WiFi-liknande strålning 2,4 GHZ ökar DNA-skador både i hjärnceller och i blodceller genom oxidativ stress. Gürler et al. 2014

Ökad risk för epilepsi. Wifi-strålning ökar risken för epilepsi. Orsakar oxidativ stress och apoptos (celldöd)  i hjärnceller. Ghazizadeh et al. 2014

*) Alla dessa visar skadliga effekter på minnet / hjärnan som försämrar barns lärande och hälsa!


FÖRSÄMRAR FRUKTSAMHET:  

Skadad reproduktion. 2,45 GHz mikrovågsexponering leder till skadliga effekter på testiklar i djurförsök. Jonval et al. 2018

Försämrad fertilitet och oxidativ stress. Mikrovågsexponering vid 2,45 GHz viden tusendel av gällande gränsvärde (0,002 W/kg, OBS! Vårt gränsvärde är 2 W/kg!) resulterade i försämrad fertilitet bland möss. Strålningen orsakar oxidativ stress i cellerna vilket kan leda till DNA-skador. Shahin et al. 2013

Försämrad fertilitet och DNA-skador. Strålningen från wifi-uppkopplade datorer försämrar spermiers rörlighet och skadar DNA. Avendano et al. 2012

Wifi-strålning försämrar spermier. Möss som exponerades för wifi i ett rum med sändare på väggen, 7 timmar om dagen under 2 månader fick tydliga försämringar av olika mätvärden för spermier, bland annat fick de färre spermier. Shokri et al. 2015

Permanent fosterskada. Exponering för WiFi-frekvensen 2,45 GHz under fostertiden och under första levnadstiden kan orsaka permanent skada på njurar i djurförsök. Kuybulu et al. 2016

SKADAR DNA/ARVSANLAG:


Strålning från Wifi skadar DNA i celler och påverkar enzymer viktiga för cellernas normala funktion. Atasoy et al. 2012

Oxidativ stress och DNA-skada. Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz orsakar oxidativ stress och DNA-skada i blodceller från möss. Garaj-Vhrovac et al. 2009

DNA-skador i olika organ. Möss som exponerats för WiFi 24 timmar om dagen i ett år fick ökad förekomst av DNA-skador i testiklar och i hjärna, lever, njurar och hud. Aqdag et al. 2016


SKADAR HJÄRTA, BLOD OCH HORMONER:

Påverkar puls och blodtryck. Kort tids exponering för wifi (2,45 GHz) orsakar förhöjd puls och höjt blodtryck i djurförsök. Man fann även att Wifi påverkar ämnena dopamins och epinephrins inverkan på blodtryck och hjärtrytmen. Forskarna drar slutsatsen att undersökningens resultat visar: WiFi är inte säkert för barns hälsa. Saili et al. 2015

Hjärtpåverkan. Exponering för mikrovågor vid 2,4 GHz påverkar hjärtat. Havas et al. 2010  Oxidativ stress i hjärtat och i blodet. Djurförsök visar att exponering för WiFi-liknande signal (2,4 GHz) orsakar oxidativ stress i hjärtat och i blodet. Gumrad et al. 2017

Oxidativ stress, förhöjt blodsocker och påverkad insulinproduktion. Råttor exponerades för WiFi-strålning 2,45 GHz  4 timmar om dagen i 45 dagar. Exponerade råttor hade lägre viktökning än oexponerade kontrollgruppen, förhöjt blodsocker och försämrad utsöndring av insulin. WiFi-exponeringen ledde även till ökad oxidativ stress i bukspottkörteln. Masoumi et al. 2018

Förstorad sköldkörtel. Exponering för mobiltelefoni/wifi-strålning kan orsaka förstorad sköldkörtel och förändringar av stressproteiner i sköldkörteln. Misa-Augustifino et al. 2015

Oxidativ stress, glukos och kolesterol. WiFi-strålning orsakar oxidativ stress och bildning av fria radikaler, ökad förekomst av glukos och kolesterol i blodet i djurförsök. Shekoohi-Shouli et al. 2016

Hormonpåverkan. Mobilstrålning och wifi-strålning orskar oxidativ stress och påverkar hormonnivåer (prolaktin, progesteron och estrogen) i djurförsök (dräktiga råttor). Kan därmed påverka både graviditet och foster. Yuksel et al. 2015


BIDRAR TILL CANCER:


Ökad cancerförekomst
. Mikrovågsstrålning 2,45 GHz leder till ökad tumörförekomst bland exponerade möss. Chou et al. 1992

Främjar cancer. Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz har cancerfrämjande effekt.  Balcer-Kubizcek 1985

Främjar hudcancer. Mikrovågsstrålning 2,45 GHz främjar hudcancertillväxt. Szudzinzki et al. 1982


FÖRSÄMRAR SYN:


Ögats lins skadas. Mikrovågsstrålning vid wifi-frekvenser kan skada ögats lins. Akar et al. 2013.  
Wifi-exponering 1 timme/dag 30 dagar orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tök et al. 2014


OBS! PDF ATT SKRIVA UT FINNS HÄR.


Källa: Strålskyddsstiftelsen, Sverige www.stralskyddsstiftelsen.se (med tillstånd)