Säteilyturva-logo
Valikko

Yhdistyksen säännöt

Nimi:Suomen Säteilyturva ry / SuST – Finlands Strålskydd rf / FiSS
Kotipaikka:Vaasa
S-posti:posti (a) sust.fi
Tunnus:3195215-1

1 §  Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Säteilyturva ry SuST – Finlands Strålskydd rf FiSS ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys on perustettu vuonna 2021. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 §  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

 1. tietoa kansalaisille, varsinkin nuorille, sähkömagneettisten kenttien (säteilyn) haittavaikutuksista,
 2. tutkimusta ja valistusta siitä, miten säteilyn seurauksia voi ennaltaehkäistä ja hoitaa,
 3. säteilyn tasojen mittausta eri asutusalueilla, jotta löydetään turvalliset alueet,
 4. tiedotusta jäsenille ja muille alhaisen säteilyn alueista ja miten säteilyä voi välttää tai alentaa,
 5. päättäjien ymmärrystä, että päätöksenteossa on huomioitava säteilyn aiheuttamat terveyshaitat,
 6. säteilystä sairastuneiden perusoikeuksien toteutumista Suomessa,
 7. keskustelua sairastuneiden vaikeasta tilanteesta ja miten sitä voi parantaa,
 8. yhteistyötä lääkärien ja tutkijoiden kanssa seuran jäsenten ja kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi.

Yhdistys on yleishyödyllinen ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan kestävän ympäristön aikaansaamiseksi, varsinkin koskien ihmisten ja eläinten altistumista sähkömagneettisille kentille yhteiskunnassa. Yhdistys pyrkii tuomaan asiaa esille eri tiedotuskanavien kautta ja täten saamaan muutoksia nykytilanteeseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja tiedotusvälineisiin, päättäjiin, virkamiehiin, alan muihin yhdistyksiin ja vaikuttajiin, seuraa alan tieteellistä tutkimusta ja pyrkii kokoamaan yhteen ja tukemaan säteilystä sairastuneita. Yhdistys jakaa tietoa säteilyn terveysvaikutuksista  esim. nettisivujen kautta ja voi lisäksi harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi myös järjestää kokouksia, seminaareja, neuvontaa, koulutusta ja laatia tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä sekä tehdä aloitteita eri viranomaisille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi mm., hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia, järjestää keräyksiä ja arpajaisia, pääsymaksullisia kursseja ja huvitilaisuuksia myös Internetin kautta, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja palkata työntekijöitä

3 §  Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen (ja joka on tehnyt ansiokasta työtä asian edistämiseksi). Hallitus hyväksyy varsinaisen jäsenen hakemuksesta. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa paikallaolo-, puhe- ja äänioikeus.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut vuosikokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun sekä haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa paikallaolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 §  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5 §  Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Kuluvan tilikauden tilejä tarkastamaan valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä (kuitenkin vähintään kolme), puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Tarvittaessa hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti mikäli hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

7 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, kukin yksin.

8 §  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 §  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-lokakuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 §  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai tekstiviestinä.

11 §  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 §  Muut asiat

Niissä asioissa, joita näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yhdistyksiä ja niiden toimintaa koskevia lakeja ja asetuksia.