Säteilyturva-logo
Valikko

Eläimiä ja säteilyä koskeva vetoomus YK:lle

07.04.2024

Suomenkielinen käännös: Marita Niemelä. Vetoomuksen kotisivu: https://secure.everyaction.com/BnDXoV0gDE22Yixkdlobzg2

Yhdistyksemme on kääntänyt YK:n ympäristöohjelmalle osoitetun englanninkielisen pyynnön luonnonvaraisten eläinten altistumisesta langattomille ja sähkömagneettisille kentille. Vetoomuksessa käsitellään säteilyä uudenlaisena ympäristön pilaantumisen muotona. Langattomat verkot nopeasti kasvavine tasoineen aiheuttavat ympäristöön yhä voimakkaampia sähkömagneettisia kenttiä. Villieläimet ja luonnonympäristö ovat vaarassa. Yhä useammat tieteelliset tutkimukset osoittavat sähkömagneettisille kentille altistumisen olevan haitallista jopa laillisesti sallituilla tasoilla. Vetoomuksen perusteena olevassa katsauksessa havaittiin vaikutuksia eläinten lisääntymiseen, immuunijärjestelmän terveyteen, pesimiseen ja eloonjäämiseen. Säteilyn vaikutukset ovat ilmenneet eläimissä myös lisääntymiskyvyn heikkenemisenä, käyttäytymisen muuttumisena, hapetusstressin lisääntymisenä, DNA-vaurioina, kehityshäiriöinä ja muistin heikkenemisenä.

Vetoomus YK:n ympäristöohjelmalle: Luonnonvaraisten eläinten altistuminen langattomille ja sähkömagneettisille kentille

Arvoisat Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman pääjohtaja ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristökokouksen jäsenet:

Pyydämme Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaa käsittelemään langatonta radiotaajuussäteilyä (RF) ja muita ionisoimattomia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) uudenlaisena ympäristön pilaantumisen muotona. Langattomien verkkojen ja uusien viestintätekniikoiden yleistymisen vuoksi ympäristöön kohdistuvien sähkömagneettisten kenttien tasot nykyään kasvavat nopeasti.

Villieläimet ja luonnonympäristö ovat vaarassa. Yhä useammat tieteelliset tutkimukset osoittavat sähkömagneettisille kentille altistumisen olevan haitallista jopa laillisesti sallituilla tasoilla.

– Vuonna 2021 tehdyssä kolmiosaisessa katsauksessa, jossa käsiteltiin yli 1 200 tutkimusta ionisoimattomien sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista kasvistoon ja eläimistöön, havaittiin vaikutuksia lisääntymiseen, immuunijärjestelmän terveyteen, pesimiseen ja eloonjäämiseen.

– Vuonna 2023 todettiin hyönteisiä koskevassa systemaattisessa tutkimuksessa ja meta-analyysissä valtaosan langattoman säteilyn ja muiden sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien biologisten vaikutusten olevan haitallisia myös laillisesti sallituilla altistustasoilla. Vaikutuksiin kuuluvat lisääntymiskyvyn heikkeneminen, käyttäytymisen muuttuminen, hapetusstressi, DNA-vauriot, kehitysvaikutukset ja muistin heikkeneminen.

– Pölyttäjät ovat erityisen haavoittuvia. Viimeaikaisissa hyönteisiä koskevissa altistumisen mallintamistutkimuksissa on havaittu 5G-verkoissa ja tulevissa verkoissa käytettävien korkeampien taajuuksien imeytyvän voimakkaammin hyönteisten pienempiin elimistöihin.

– Kasveja koskevat tutkimukset ovat osoittaneet altistumisen aiheuttavan biokemiallisia muutoksia ja vaikuttavan kasvuun. Korkeiden matkapuhelinmastojen ja tukiasemien säteilylle altistumisen on tutkimuksissa havaittu vahingoittavan puiden latvustoa.

Sadat tutkijat varoittavat, että langattomien ja sähkömagneettisten kenttien nopea lisääntyminen ympäristössä aiheuttaa vakavia riskejä eläimille ja kasveille.

Hallitukset eivät kuitenkaan ole antaneet säännöksiä kasviston ja eläimistön suojelemiseksi. FCC:n ja ICNIRP:n altistumisrajat ovat ihmiskeskeisiä, eikä niissä oteta huomioon eläimiä tai kasveja.

Tutkijat toteavat, että luonnonvaraisten eläinten jatkuvalle matalatasoiselle sähkömagneettiselle säteilylle altistumista varten on määriteltävä standardit, ja että langattomat laitteet ja infrastruktuuri on suunniteltava uudelleen vähentämään kohoavia tasoja ympäristössä.

”On riittävästi näyttöä siitä, että ihmisen aiheuttamien ionisoimattomien sähkömagneettisten kenttien (EMF) taustatason nousu 0 Hz:stä 300 GHz:iin saattaa vahingoittaa muita kuin ihmislajeja ekosysteemi- ja biosfääritasolla kaikissa taksoneissa.”

”Luonnonvaraisia eläimiä varten olisi määriteltävä pitkäkestoista kroonista altistumista koskevia EMF-ohjeita, joita ei nyt ole olemassa; olisi mahdollisuuksien mukaan kehitettävä lieventämistekniikoita; olisi suoritettava täydelliset ympäristöarvioinnit ennen 5G:n kaltaisten merkittävien uusien teknologioiden lisensiointia/rakentamista; ja ympäristölainsäädäntöä/säännöksiä olisi valvottava tiukasti…”.

– Matalan tason sähkömagneettisten kenttien säteilyvaikutukset eläimiin ja kasveihin: Mitä tutkimus kertoo ekosysteemilähestymistavasta.

Tutkijat vaativat myös maailmanlaajuista tutkimusohjelmaa sekä suojatoimenpiteitä vähentämään riskejä erityisesti ekologisesti herkillä alueilla. Tähän kriittiseen ympäristöhaasteeseen vastaamiseksi tarvitaan strateginen toimintasuunnitelma.

Pyydämme Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaa ottamaan langattomia ja muita ionisoimattomia sähkömagneettisia kenttiä koskevan kysymyksen asialistalleen.

1. Laaditaan toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan luonnonvaraisten eläinten ja niiden elinympäristöjen riittävä suojelu.

2. Edistetään tapoja lieventää lisääntyvää altistumista erityisesti ekologisesti herkillä alueilla.

3. Vahvistetaan kansakuntien valmiuksia asettaa biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemien terveyttä turvaava teknologinen kehitys etusijalle.

Tieteelliset viitteet

Liity YK:n ympäristöohjelmaa koskevaan vetoomukseen.

Vetoomuksen kotisivu:

https://secure.everyaction.com/BnDXoV0gDE22Yixkdlobzg2


Me Suomen Säteilyturva ry:ssä kannatamme langallisia verkkoja ilman langattomia signaaleja. Olemme omistaneet erillisen sivun kouluille, sivuillamme kohta Koulut. Sivuillamme kohdista Terveys ja Tietomateriaali voit lukea langattomien signaalien vaikutuksesta terveyteen. Esim. teknisiä ratkaisuja löydät kohdasta Riskienhallinta. Videot-kohdasta löytyy informatiivisia videoita. Mitä viranomaiset ja valmistajat sanovat? Ota selvää esitteestämme.


Suomen Säteilyturvan jäseneksi

Aktivoidu sinäkin – tule mukaan huolehtimaan meidän kaikkien tulevaisuudesta

Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi voit omalta osaltasi vaikuttaa turvallisemman tulevaisuuden luomiseen.

Voit myös liittyä pelkästään sähköpostilistalle ja auttaa meitä levittämään yhdistyksellemme tärkeitä asioita.