Säteilyturva-logo
Meny

Föreningens regler

Namn:Suomen Säteilyturva ry / SuST – Finlands Strålskydd rf / FiSS
Plats:Vasa
Adress:Fredsgatan 16 A 35, 65100 Vasa
FO-nummer: 3195215-1

1 § Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Suomen Säteilyturva ry – Finlands Strålskydd rf och dess hemort är Vasa. Föreningen har grundats år 2021. Föreningens språk är finska och svenska.

2 § Syfte och slag av verksamhet

Syftet med föreningen är att främja

a) information till allmänheten, i synnerhet till ungdomar, om skadliga effekter av elektromagnetiska fält/strålning,
b) forskning och upplysning om hur följder av strålning kan förebyggas och/eller lindras, behandlas,
c) mätning/kartläggning av strålningsnivåer på olika bostadsområden så att trygga områden kan lokaliseras,
d) information till medlemmar och andra gällande områden med låg strålning och hur strålning kan undvikas eller minskas,
e) beslutsfattares förståelse för att man vid beslutsfattandet bör beakta de hälsomässiga skador strålningen kan orsaka,
f) förverkligande av grundläggande rättigheterna för dem som insjuknat till följd av strålning i Finland,
g) diskussion om de insjuknades svåra situation och hur den kan förbättras,
h) samarbete med läkare och forskare för att upprätthålla hälsan hos föreningens medlemmar och medborgarna.

Föreningen är allmännyttig och strävar till att att påverka lagstiftningen och myndigheternas verksamhet för att åstadkomma hållbar miljö, i synnerhet när det gäller människors och djurs exponering för elektromagnetiska fält i samhället, ta upp frågan via olika informationskanaler och därmed åstadkomma förändringar gällande rådande läge. För att förverkliga sitt syfte etablerar föreningen kontakter med media, beslutsfattare, tjänstemän, andra föreningar och påverkare inom branschen, följer med den vetenskapliga forskningen inom branschen och strävar till att föra samman och stöda personer som insjuknat av strålning. Föreningen sprider information om strålningens hälsoeffekter t.ex. via webbsidor, och kan dessutom idka annan informations- och publiceringsverksamhet.

Föreningen kan också anordna möten, seminarier, rådgivning, utbildning och uppgöra nödvändiga utredningar i frågan samt komma med initiativ till olika myndigheter.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen bl.a., efter att vid behov ha inhämtat vederbörandes tillstånd: ta emot understöd, donationer och testamenten, ansöka om bidrag, anordna insamlingar och lotterier, kurser belagda med inträdesavgift och nöjestillställningar även via Internet, äga fast och lös egendom som är nödvändig för dess verksamhet och anställa medarbetare.

§ 3 Medlemmar

Som ordinarie medlem i föreningen kan styrelsen godkänna en person, som omfattar föreningens syfte (och som har utfört ett förtjänstfullt arbete för att främja detta syfte.) Styrelsen antar ordinarie medlem efter ansökan. Ordinarie medlem har vid föreningens möten närvaro-, yttrande- och rösträtt.

Som stödmedlem kan styrelsen godkänna en person som, har erlagt av årsmötet fastställd avgift för stödmedlem och som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Stödmedlem har vid föreningens möten närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan man på framställning av styrelsen vid föreningens möten kalla en person, som på ett märkbart sätt främjat och stött föreningens verksamhet.

4 § Medlems avgång och avsättning

En medlem har när som helst rätt att avgå från föreningen genom att skriftligen eller via e-post meddela om detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att meddela därom vid föreningens möte för anteckning till protokollet. En avgående medlem har inte rätt att kräva tillbaka avgifter hon/han har erlagt till föreningen.

Styrelsen kan avsätta en medlem från föreningen, om denna har underlåtit att betala sin medlemsavgift som förfallit till betalning, eller om han/hon på annat sätt underlåtit att uppfylla de förpliktelser han/hon förbundit sig vid anslutning till föreningen eller genom sitt förfarande i föreningen eller utanför densamma på ett märkbart sätt skadat föreningen eller dess anseende eller inte längre uppfyller i lagen eller i föreningens stadgar omnämnda villkor för medlemskap. Den avsatta personen har inte rätt att kräva tillbaka avgifter som erlagts till föreningen.

5 § Anslutnings- och medlemsavgift

Årsmötet beslutar om anslutningsavgift och årlig medlemsavgift som skall uppbäras av ordinarie medlemmar och stödmedlemmar skilt för sig gällande vardera medlemsgruppen. Hedersordförande och hedersmedlemmar behöver inga medlemsavgifter.

6 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, vilken inkluderar av årsmötet valda ordförande och 2-5 övriga ordinarie ledamöter samt 0-2 suppleanter. Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt antar inom sig eller utifrån en sekreterare, kassör och övriga behövliga funktionärer. Att granska innevarande års räkenskaper utses en eller två verksamhetsgranskare och suppleanter eller en eller två revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom/henne av vice ordföranden, när de anser detta vara nödvändigt eller när minst hälften av styrelsens ledamöter så kräver. Styrelsen är beslutför, när minst hälften av dess ledamöter (likväl åtminstone tre), ordförande eller vice ordförande medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs genom enkel majoritet. När vid omröstning rösterna utfaller jämnt, avgör ordförandes röst, vid personval likväl lotten.

Vid behov kan styrelsen till sina möten inkalla sakkunniga. Styrelsens möten kan hållas helt och hållet elektroniskt, ifall styrelsemedlemmarna omfattar detta (är överens).

7 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller en av en person, som därtill av styrelsen särskilt given personlig rättighet, var och en skilt för sig.

8 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut med nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall inlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska lämna in sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9 § Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen i maj-oktober på av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls, när föreningens möte så beslutar eller när styrelsen anser detta vara nödvändigt eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta av styrelsen för ett särskilt meddelat ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar efter det att begäran om dess hållande framförts till styrelsen.

10 § Sammankallande av föreningens möten

Styrelsen bör kalla medlemmarna till föreningens möten minst sju dygn före mötet per e-post eller via textmeddelande.

11 § Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. öppnandet av mötet
  2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
  4. godkännande av mötets arbetsordning
  5. presentation av bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande
  6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
  7. fastställande av verksamhetsplan, budgetförslag samt storleken på anslutnings- och medlemsavgifter
  8. val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
  9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
  10. behandling av övriga i möteskallelsen omnämnda ärenden.

Ifall en medlem i föreningen vill att någon fråga skall behandlas vid föreningens årsmöte, bör han/hon anmäla därom skriftligen till styrelsen i så god tid, att ärendet kan intas i möteskallelsen.

12 § Ändring av stadgarna och upplösande av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och upplösande av föreningen bör fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. I möteskallelsen bör man omnämna ändring av stadgarna eller upplösande av föreningen. När föreningens upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på sätt som mötet som fattar beslut om föreningens upplösande bestämmer. När föreningen indras används dess tillgångar för samma ändamål.

13 § Övriga frågor

Gällande övriga frågor, om vilka ingenting nämnts i dessa stadgar, tillämpas respektive i kraft varande lagar och förordningar gällande föreningar och deras verksamhet.