Säteilyturva-logo
Meny

HÄLSOINFORMATION

Text: fil.dr Mikko Ahonen

Denna sida innehåller information om ADHD, autism, Alzheimers och andra demenssjukdomar, depression och psykiska hälsoproblem, fertilitet, hjärntumörer, huvudvärk, sköldkörtelproblem, sömnproblem och tinnitus.

De biologiska och hälsomässiga effekterna av mobilstrålning har länge studerats. Studier visar bland annat att strålning orsakar allvarliga stressreaktioner, psykiska problem, neurologiska skador och ökar risken för vissa cancerformer. Hälsoeffekterna leder bland annat till oxidativ stress och ökar DNA-skador i cellen.

Redan 1932 rapporterade den prestigefyllda tyska medicinska tidskriften Deutsche Medizinische Zeitschriften om de skadliga effekterna av elektromagnetisk strålning. Enligt tidningen orsakar det huvudvärk, sömnlöshet, depression och psykiska problem. Omfattande studier och granskningar har också genomförts av olika länders försvarsstyrkor och den amerikanska rymdorganisationen NASA.

Yle uppger i sina nyheter att explosionen av psykiska problem har överraskat arbetsgivarna, och att psykiska problem bland unga människor ökar kraftigt, och undrar ”hur en åttaåring kan ha psykiska problem”.

I denna nya vetenskapliga artikel kopplar författarna samman de snabbt ökande neurologiska sjukdomarna med den ständigt ökande strålningen. Enligt forskningsöversikten har Finland, som är det land som använder mest mobilteknik och där barn utsätts för trådlös strålning från födseln, nu en 70 % högre dödlighet i neurologiska sjukdomar än något annat land. Dessutom har 26 % av de unga finländarna fått en psykisk diagnos vid 20 års ålder. Förekomsten av dessa diagnoser ökar med 1,5 % per år, och varje ny åldersgrupp visar högre ökningstakt än tidigare.

Strålningsexponering är inte längre bara en fråga om användning av mobiltelefoner. För närvarande är bakgrundsstrålningen i Finlands städer och i närheten av basstationsantenner i tätorter redan tusentals gånger starkare än vad som krävs för att skadliga biologiska effekter ska uppstå. Det är dock få av oss som kan koppla stress, trötthet eller vaga hälsoproblem till strålning. Professor Yuri Grigoriev, expert vid den ryska strålsäkerhetsmyndigheten, har beskrivit 5G-projektet som ett långsamt Hiroshima.

Nedan följer en sammanfattning av hälsoeffekterna på engelska av Dr Devra Davis. Environmental Health Trust och BioInitiative är bara två exempel på webbplatser som har sammanställt en stor databas om strålningens skadliga effekter.

Skulle det vara dags att göra något för att minska strålningen?

Doktor Devra Davis presentation

En sammanfattning av hälsoeffekterna på engelska av Dr Devra Davis.

ADHD

Hyperaktivitet och koncentrationsproblem har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Det finns bevis på ett samband mellan radiofrekvent strålning från djurstudier och epidemiologiska studier som har undersökt exponeringen av radiofrekvent strålning på mamman och det födda barnet. Vad som är intressant om mekanismen är den dämpande effekten som mikrovågsstrålning har på myelin (fettvävnad som skyddar hjärnan) och nivåer av dopamin och PEA (fenyletylamin) som observerats i ADHD-studier. Interaktionen mellan mikrovågsstrålning och kemiska och tungmetallbelastningar belyses också i dessa ADHD-studier.


Autism

Det finns redan forskningsresultat som visar att elektromagnetiska fält har negativa effekter på autismsymptom. I takt med att autism blir allt vanligare har teorier också lagts fram om hur exponering för mobilteknik påverkar fostret (1, 2, 3).


Alzheimers och andra demenssjukdomar

Finland är världsledande gällande statistik om Alzheimers sjukdom i förhållande till befolkningen. På samma sätt är dödligheten i Alzheimers och andra demenssjukdomar bland de högsta i världen. Visst, det finns genetiska faktorer i bakgrunden, men den ständigt ökande mikrovågsexponeringen har en betydande inverkan på huruvida och hur tidigt Alzheimers bryter ut. En flitig användning av mobila enheter från tidig barndom är en stor riskfaktor. Dessutom har det visat sig att arbetstagare med hög exponering för magnetfält på sin arbetsplats har större risk att få Alzheimers.

När det gäller Alzheimers sjukdom är läckage i blod-hjärnbarriären till följd av mikrovågsexponering ett ständigt aktuellt problem.


Professor Leif Salford pratar om deras studier med råttor och läckande blod-hjärnbarriär, orsakat av radiofrekvent strålning. Diskussion om koppling till alzheimer och hjärntumörer.

Depression och psykiska hälsoproblem

Både radiofrekvent strålning och lågfrekventa elektriska och magnetiska fält påverkar nivåerna av olika hormoner (melatonin, dopamin, adrenalin, sköldkörtelhormoner etc. 1, 2, 3 ). Psykiska problem, särskilt bland barn och unga vuxna, har ökat exponentiellt under de senaste åren.

I Ryssland, där strålsäkerhetsmyndigheterna baserar sina varningar på mer än 120 års forskning om elektromagnetiska fält, varnade de WHO redan år 2008 för risken för allvarlig depression och psykiska problem (se sidor 3-4), särskilt bland barn som använder mobila enheter från tidig ålder.


Fertilitet

Redan 5 forskningsöversikter visar att män som flitigt använder en mobil enhet har dålig spermakvalitet och fertilitetsproblem. Anmärkningsvärt är det faktum att författarna till dessa forskningsrecensioner varnar för att hålla en mobil enhet mot kroppen. För kvinnor är riskerna förknippade till äggstockar och missfall, men det finns mindre forskning och bevis på detta område.


Hjärntumörer

WHO IARC:s klassificering från år 2011 om radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande, var kopplad till risken för hjärntumörer hos de som använder mobiltelefoner flitigt. Sedan dess har flera metaanalyser (1, 2, 3, 4) betonat denna risk. Förutom den maligna glioblastoma multiforme-tumören, som har en mycket dålig överlevnadsfrekvens, förekommer även andra tumörer hos de som använder mobiltelefoner flitigt.

Hos vuxna är tumörerna ofta koncentrerade till den sida av huvudet där mobiltelefonen har hållits och just där strålningen från mobilantennen har riktats. Hos barn förekommer dessa tumörer också i den centrala delen av huvudet. Studier av yrkesmässig exponering visar också på hjärntumörer hos personer som utsätts för starka magnetfält (inom industrin).

De största djurstudierna i världen (National Toxicology Program (NTP) och Ramazzini-institutet) kom år 2018 fram till samma slutsats: radiofrekvent strålning orsakar hjärttumörer hos försöksdjur. Samma Schwan-cellstumörer finns också hos flitiga mobiltelefonanvändare, och hos människor visar de sig i ett växande antal tumörer i hörselnerven.


Huvudvärk

Mobila enheter avger pulserande mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfältet som orsakar huvudvärk. Det är också ett typiskt symptom i närheten av Wi-Fi routrar / enheter och nära mobilmaster, basstationer för mobiltelefoner. Överraskande nog kan nyare teknik (3G, 4G, 5G) orsaka mer huvudvärk än äldre kraftfullare NMT och GSM, enligt studier. En möjlig förklaring är den starka moduleringen av signalen och antalet frekvenser som används.


Sköldkörtelproblem

Tumörer i sköldkörteln har ökat bland mobiltelefonanvändare. I följande forskningsdokument beskrives en möjlig mekanism som tar hänsyn till ärftliga orsaker. Radiofrekvent strålning verkar orsaka stora förändringar i nivåerna av olika sköldkörtelhormoner, åtminstone i djurstudier. Därför är ett antal olika sköldkörtelproblem också möjliga hos människor.


Sömnproblem

Elapparater avger elektromagnetiska fält som har en inverkan på tallkottkörteln och därmed produktionen av melatonin (1, 2, 3, 4). I synnerhet mikrovågor, kan också störa hjärnans aktivitet och dygnsrytmen (circadian rhythm). Dessa skadliga effekter av strålning på melatoninproduktionen förstärks till exempel i skiftesarbete, där riskfaktorn inte bara är mikrovågor och magnetfält, utan också blått ljus på grund av sämre belysning nattetid.


Tinnitus

Ringningar i öronen, antingen som högfrekventa eller lågfrekventa surrande ljud, kommer upp i flera studier som gäller mobiltelefonanvändare. Basstationer för mobiltelefoner och Wi-Fi routrar har också kopplats till problemet.


Läs hur strålning påverkar naturen och miljön

Forskningsrapporter visar att radiofrekvent strålning skadar växter, insekter och djur.