Säteilyturva-logo
Meny

Ungdomar som började använda smartmobil tidigt har sämre psykisk hälsa

10.08.2023

Källa: Strålskyddsstiftelsen, Sverige www.stralskyddsstiftelsen.se (med tillstånd)

En stor undersökning omfattande närmare 28 000 ungdomar 18-24 år visar att de som fick smartmobil vid 6 års ålder har sämre psykisk hälsa jämfört med ungdomar som började användningen först vid 18 års ålder. Resultaten bekräftar de varningar som många forskare och experter lämnat sedan drygt många år.

Undersökningen är genomförd av Sapien Labs och publicerades i en rapport den 15 maj 2023 på Sapien Labs webbsida. Data från the Global Mind Project eller Mental Health Million Project, har använts i undersökningen. Global Mind Project är en pågående undersökning av global psykisk hälsa. De data som samlats in har hittills pekat på att överlag har den psykiska hälsan försämrats i de yngre generationerna och försämringen har blivit särskilt tydlig sedan år 2010. Upprepade undersökningar från internationella forskare har beskrivit denna trend under senare år.

Forskarna från Sapien Labs ställde sig frågan vad som kan ha orsakat/bidragit till försämringen. En faktor som sammanföll tidsmässigt var introduktionen av smartmobiler.

Smartmobil tidigt – sämre psykisk hälsa

Resultaten från den nya undersökningen bygger på data insamlade mellan januari och april 2023. Man har sammanställt uppgifter om psykisk hälsa och jämfört med data insamlade om ålder då de deltagande ungdomarna i åldern 18-24 år fick sin första egna smartmobil.

Forskarna fann då att den psykiska hälsan förbättrades ju äldre ungdomen var när de fick sin första smartmobil och omvänt var sämre yngre barnet var då smartmobilen började användas. 74 % av de unga kvinnor som fick sin första smartmobil vid 6 års ålder upplevde besvär relaterade till psykisk ohälsa jämfört med 46% bland de unga kvinnor i undersökningen som fick smartmobil först vid 18 år. För de unga männen var skillnaden mindre tydlig, från 42 % vid 6 års ålder till 36 % vid 18 års ålder.

Problem med självmordstankar, känsla av aggressivitet gentemot andra, en känsla av att vara frånkopplad från verkligheten och hallucinationer var större ju yngre ungdomarna var när de fick sin första smartmobil. Även här var skillnaderna tydligare bland de unga kvinnorna jämfört med de unga männen.

Sambandet mellan psykisk ohälsa och ålder för den första smartmobilen kvarstod även när forskarna tog hänsyn till traumatiska händelser under barndomen.

Nedan visas diagram från rapporten som illustrerar de tydliga trenderna över den försämrade psykiska hälsan i förhållande till ålder då de fick sin första egna smartmobil bland de ungdomar som ingick i undersökningen.

Forskarnas bedömning

Forskarna anser att resultaten som visar att ju äldre ungdomarna var då de fick sin första smartmobil ju färre problem har de med självmordstankar, aggressivitet och känsla av att vara frånkopplad från verkligheten. Vidare pekar resultaten enligt forskarna på att det finns en kumulativ effekt av mobilanvändning under barndomen, särskilt för kvinnor. Även om resultaten inte bevisar ett definitivt samband är alternativa förklaringar osannolika.

”Dessa resultat tyder på kumulativa effekter på det psykiska välbefinnandet av smartphones som används i barndomen, som skiljer sig från typiska symptom på depression eller ångest. Tillsammans beskriver dessa resultat också en gradvis förskjutning av den globala befolkningen mot en befolkning med minskad social kapacitet och motståndskraft, och som oftare har självmordstankar och känslor av aggression mot andra, ju yngre åldern var vid det första smartphoneförvärvet.”

Varningar om barn och mobilanvändning

Under många år har forskare och experter varnat för konsekvenser för barns hälsa av mobilanvändning, bland annat utifrån det faktum att barnen utsätts för skadlig mikrovågsstrålning. Barn har en särskild känslighet, deras hjärna absorberar mer strålning och deras nervsystem är under ständig utveckling och därmed känsligare för skadlig påverkan. Läkare, forskare och experter har även varnat för konsekvenserna på hjärnans utveckling och den mentala hälsan av skärmanvändning i tidig ålder. Nedan följer några exempel:

2000: Brittisk regeringsutredning den så kallade Stewartrapporten rekommenderade att barn under 16 år inte skulle använda mobiltelefon. Länk

2005: Österrikiska läkare: barn under 16 bör inte använda mobiler. Länk

2011: Ryssland. Barn under 18 ska inte använda mobil. Länk

2013: Hög användning av mobiler ökar risk för psykisk ohälsa. Länk

2016: Mobiler och surfplattor försämrar barns sömn. Starkt och entydigt samband i forskningen. Länk

2016: Fransk myndighet varnar för faror med barns användning av mobiler. Länk

2017: Barnläkare: Mycket skärmtid negativt för barns hjärnor. Länk

2017: Professor: Ett brott att sätta skärmar framför barn. Länk

2017: Ryssland: Begränsa användning av skärmar och mobiler bland barn. Länk

2017: Öppet brev till Gustav Fridolin. Barnen och lärarna utsätts för hälsorisker. Länk

Källor:

Sapien Labs: Age of First Smartphone/Tablet and Mental Wellbeing Outcomes (pdf)


Vi på föreningen Finlands Strålskydd förespråkar kabelburet nätverk, utan trådlösa signaler. Vi har tillägnat en egen sida för Skolor. På våra sidor Hälsoinfo och Faktablad kan du läsa om trådlösa signalers inverkan på hälsan. Tekniska lösningar hittar du på vår sida Skydda dig. På vår sida Filmer finns informativa videomaterial. Vad skriver myndigheter och tillverkare? Det får du veta i vårt infoblad.