Säteilyturva-logo
Meny

Nordiskt upprop för att förebygga riskerna med strålning

17.04.2023

Skärp regelverket för mikrovågsstrålning från trådlös teknik – Stoppa vidare utbyggnad av 5G

Text: Professor Rainer Nyberg

Föreningen Finlands Strålskydd tillsammans med åtta andra Nordiska föreningar har publicerat en vetenskaplig artikel om riskerna med elektromagnetisk strålning och i synnerhet de nya högre frekvenser som tillfogas genom införandet av 5G. Artikeln publicerades i januari 2023 i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical and Medical Case Reports. Ursprunglig initiativtagare är Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen i Sverige. Professor Lennart Hardell och några andra bl.a. vår förenings (SuST-FiSS) ordförande professor emeritus Rainer Nyberg har medverkat vid utformningen. Originaltexten kan läsas här.

Av artikelns rubrik framgår att alla nio strålskyddsföreningar kräver att striktare begränsningar av strålning från trådlös teknik införs och att 5G måste stoppas. Länk till artikeln ingår nedan. Artikelns budskap stämmer också överens med det som redan 2017 påvisades i 5G Appellen till EU som nu bekräftats av 430 forskare och läkare (varav 80 är professorer).

Artikeln visar att under de senaste åren har människors exponering för pulserad radiofrekvens- eller mikrovågsstrålning från trådlös teknik ökat explosionsartat, främst på grund av utbyggnaden av 5G. Förutom 3-5 gånger fler basstationer, så installeras också miljontals så kallade smarta vatten- och elmätare. Denna teknik påtvingas människor nära deras hem, trots att det helt saknas forskning som visar att 5G och trådlösa vatten- och elmätare skulle vara säkra för människors hälsa och vår miljö.

Samtidigt har tre nya artiklar visat att 5Gs basstationer orsakar negativa hälsoeffekter hos människor. Strålning som liknar 5G har skadat nervceller i hjärnan i djurförsök. Sådana hjärnskador hos mänskor kan så småningom leda till Alzheimers sjukdom och andra neurologiska problem. Parallellt med den explosionsartade ökningen av strålnings-exponering tillämpas fortfarande riktlinjer eller gränsvärden för strålning så att de skyddar människor endast från så intensiv exponering att den värmer upp kroppen en grad på endast 6-30 minuter. Testningen av ”skadeverkningar” sker därtill inte på levande material t.ex. råttor, möss eller andra djur. Man testar med en termometer endast vätsketemperaturen i ett stort plasthuvud fyllt med vätska.

Detta innebär att gränsvärdena för människor inte alls skyddar mot en lång rad andra skadliga effekter, såsom cancer, DNA-skador, oxidativ stress och neurologiska effekter. Tusentals oberoende forskare har upprepade gånger påvisat att strålning långt svagare än gränsvärdet är skadlig, ifall den är långvarig t.ex. veckor, månader och år i stället för bara 6-30 minuter. Gränsvärdena ger inte heller något skydd mot skadliga effekter på den biologiska mångfalden, t.ex. frön, insekter och fågelägg. Med tanke på vad man i dag vet om riskerna med strålning måste det betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna att påtvinga människor och särskilt barn sådan skadlig strålning i deras hem, daghem och skolor utan deras informerade samtycke. Föreningarnas kräver nu ett strängare regelverk för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Under tiden måste den fortsatta utbyggnaden av 5G stoppas tills nya säkrare gränsvärden har införts.


De fyra kraven i vädjan:

1. Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot alla visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är tusentals gånger under nuvarande referensvärden. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från bindningar till berörd industri, och med representanter från den del av forskarvärlden som visat att riskerna är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
2. 5G-utbyggnaden måste stoppas tills en oberoende kommission utrett riskerna. Riskbedömning av 5G måste även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med representanter från den sida av forskarvärlden som konstaterat att riskerna är avsevärda.
3. För att förebygga skador måste utbildning om risker ordnas på alla nivåer i samhället. Det gäller exempelvis inom sjukvård, skola, förskola och till allmänhet.
4. Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som minimerar skadlig strålning måste prioriteras.

Kraven motiveras på följande sätt:

  • Mätningar visar en kraftig ökning av strålningen.
  • Studier visar på betydande negativa effekter.
  • Det finns också indikationer på att djurpopulationen har skadats.
  • Föråldrade bestämmelser tillåter farligt höga nivåer av strålningsexponering.
  • Läkare, forskare och riksdagsmän har krävt bättre strålsäkerhet.
  • Myndigheternas bristande hänsyn till strålningsrisker och behovet av bättre skydd.

Listan över undertecknare av vädjan består av nordiska organisationer verksamma inom området hälsorisker med strålning från trådlös teknik:

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, Sverige
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige
Nigel Wells, Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige
Rainer Nyberg, Finlands Strålskydd rf, Finland
Jussi Hirvi, Elöverkänsliga i Finland rf, Finland
Sissel Halmøy och Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norge
Solveig Glomsrød, FELO, Norge
Pernille Schriver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark


Hela texten med referenser: (pdf)

Hela texten på engelska i Annals of Clinical and Medical Case Reports: (pdf)

Den 2 mars 2023 publicerades en omarbetad text i en engelsk version i Annals of Clinical and Medical Case Reports. (pdf)

Se även 5G Appellen till EU av Rainer Nyberg och Lennart Hardell, bekräftad av 430 forskare och läkare.

Den 9 mars publicerades en intervju med Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen och Dr Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer i The Defender.